Ny rapport understreger nødvendigheden af et globalt perspektiv i CAP reformen

22. marts 2012, kl. 15:04
En ny rapport fra PBL, Hollands nationale institut for policyanalyse inden for områderne miljø, natur og planlægning, analyserer EU Kommissionens lovforslag til en ny fælles landbrugspolitik. Analysen er inddelt i to dele – én, der undersøger de tre foreslåede mål for en grønnere CAP og én, der blandt andet undersøger den foreslåede CAP’s effekt på udviklingslande.

I rapportens første afsnit nævnes blandt andet én mulig negativ virkning ved et af de foreslåede grønne initiativer, nemlig det såkaldte økologiske fokusområde. Ifølge dette skal hver landmand udlægge syv procent af sin jord til økologisk fokusområde, hvilket fx kan være brakjord, randområder, tilvoksede arealer eller lignende. Forslaget indeholder ifølge rapporten flere positive muligheder, men også smuthuller og utilsigtede konsekvenser. Reduktionen af det dyrkede areal vil betyde mindre brug af gødning og herved en reduktion i udledningen af drivhusgasser. Samtidig vil det dog formentlig betyde en reduktion i den samlede produktion, hvilket vil forøge importen og herved øge udledningen af drivhusgasser i tredjelande. I alt skal EU’s medlemslande afsætte 30% af de direkte betalinger under søjle I til at sikre politikens grønne mål.

I det, i et udviklingsperspektiv, mest interessante afsnit i rapporten, påpeges blandt andet at de fremlagte lovforslag, på trods af artikel 208 i Lissabon-traktaten, ikke nævner muligheden for en samtænkning af CAP’en og EU’s udviklingsindsats i tredjelande. Ej heller behandles hvilke konsekvenser CAP’en kan have for markedspriser, landbrugsproduktion og investeringsincitamenter i disse.

Overordnet vurderes den foreslåede reformering af CAP’en ikke at have nogen større betydning (positiv eller negativ) for CAP’ens konsekvenser i udviklingslande, men det konkluderes samtidig at de fremlagte forslag stadig indeholder pris- og markedsregulering såsom kvoter, produktkoblede betalinger og eksportstøtte og at arbejdet CAP-reformen derfor bør have et globalt fokus, der tager hensyn til verdens fattigste lande.

Rapporten foreslår i forlængelse heraf en samtænkning af de to politkker (CAP og udvikling), der ikke bare ’ikke skader’ udviklingslande og -indsatsen, men i højere grad søger at fremme udviklingen i verdens fattigste lande. Dette kan fx ske ved en yderlige afkobling af støtten og en mere præcis anvendelse af de direkte betalinger til at levere offentlige goder, der ikke er handelsforvridende.

Læs rapporten fra PBL her.